Aviso legal - Energanova - Energías Renovables

Aviso legal

1. Dereito da información

Informámoslle que este Sitio Web https://energanova.es/ (en diante, o “Sitio web”) é titularidade de ENERGANOVA SOLUCIONES, S.L., con CIF B-27761105, (en diante, “ ENERGANOVA”) e, domicilio social en Rua do Gandarón, 99, 226416 Vigo (Pontevedra), inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra ao Tomo 3730, Folio 74, Sección 8, Folla 51744.

O acceso e/ou uso do Sitio web atribúelle a condición de usuario, e acepta, desde o devandito acceso e/ou uso, o presente Aviso Legal.

O usuario (en diante, o “Usuario”) pode poñerse en contacto con ENERGANOVA a través da seguinte dirección de correo electrónico: info@energanova.es ou través do número de teléfono: NORTE +34 986197179, CENTRO +34 913143330

2. Uso do sitio web

O Usuario asume a responsabilidade do uso do Sitio web. O Sitio web pode proporcionar acceso a multitude de textos, gráficos, debuxos, deseños, fotografías, contidos multimedia, e informacións (en diante, «Contidos») pertencentes a ENERGANOVA ou a terceiros aos que o Usuario pode ter acceso.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos Contidos e servizos ofrecidos a través do Sitio web e con carácter enunciativo, pero non limitativo, a non empregalos para:

 • Incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
 • Provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do Sitio web de ENERGANOVA, dos seus provedores ou de terceiras persoas.
 • Introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.
 • Tentar acceder, utilizar e/ou manipular os datos de ENERGANOVA, terceiros provedores e outros usuarios.
 • Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os Contidos, a menos que se conte coa autorización de ENERGANOVA.
 • Suprimir, ocultar ou manipular os Contidos suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial e demais datos identificativos dos devanditos dereitos de ENERGANOVA ou de terceiros incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección ou calquera mecanismos de información que poidan inserirse nos Contidos.

ENERGANOVA advirte de que os materiais contidos neste Sitio web foron incluídos a mero título informativo, polo que resultan insuficientes para tomar decisións ou asumir posicións nun caso concreto.

O Usuario debe ter en conta que os materiais contidos neste Sitio web puidesen non reflectir o estado lexislativo ou xurisprudencial máis recente sobre as cuestións analizadas. Así mesmo, estes materiais poden ser modificados, desenvolvidos ou actualizados sen notificación previa.

ENERGANOVA terá dereito a investigar e denunciar calquera das condutas mencionadas de acordo coa Lei, así como a colaborar coas autoridades na investigación das devanditas actuacións.

ENERGANOVA poderá suspender temporalmente e sen aviso previo/previo aviso, a accesibilidade ao Sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Con todo, sempre que as circunstancias permítano, ENERGANOVA comunicará ao Usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos servizos. ENERGANOVA non se responsabiliza do uso que os Usuarios poidan facer dos Contidos incluídos no Sitio web.

3. Propiedade Intelectual e Industrial

Energanova Soluciones, S.L.cumpre coas directrices da Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Todos e cada un dos dereitos de propiedade intelectual sobre o contido e o deseño gráfico deste Sitio web (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.) son propiedade exclusiva de ENERGANOVA ou dun terceiro que ENERGANOVA autorizase o seu uso. Por tanto, ENERGANOVA ten o dereito exclusivo de explotación dos devanditos contidos e deseño gráfico.

Por iso, en virtude do disposto no Real Decreto Lexislativo 1/1996, do 12 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Propiedade Intelectual, e na Lei 17/2001, do 7 de decembro, de Marcas, do 7 de decembro, de Marcas, así como calquera outra lexislación complementaria en materia de propiedade intelectual e industrial, queda prohibida a reprodución, transmisión, adaptación, tradución, distribución ou comunicación pública, incluída a posta a disposición ou calquera outra forma de explotación comercial e/ou modificación de todo ou parte do contido do Sitio web, salvo autorización previa e expresa de ENERGANOVA.

ENERGANOVA non concede ningunha licenza ou autorización para utilizar ningún dos seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou calquera outra propiedade ou dereito relacionado co Sitio web e/ou os servizos ou contidos da mesma.

O Usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ENERGANOVA. Permítese, neste sentido, a reprodución e almacenamento temporal dos contidos do Sitio web en tanto iso sexa estritamente necesario para o uso e visualización do Sitio web desde un computador/ Tablet ou teléfono persoal.

A lexitimidade dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial sobre os contidos achegados polos Usuarios é da exclusiva responsabilidade dos mesmos, que responderán fronte a calquera reclamación de terceiros derivada do uso ilícito dos contidos do Sitio web.

4. Protección de datos

Energanova Soluciones, S.L., por si ou como cesionario, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título O uso deste Sitio web pode requirir que os Usuarios proporcionen datos persoais. ENERGANOVA trata este tipo de información de acordo coa lexislación aplicable, e recóllea na súa Política de Privacidade.

5. Responsabilidade e Garantías

ENERGANOVA declara que adoptou todas as medidas necesarias, dentro das súas posibilidades e tendo en conta o estado actual da tecnoloxía, para permitir o correcto funcionamento e a ausencia de virus e compoñentes daniños no seu Sitio web.

Con todo, ENERGANOVA non pode ser considerada responsable por:

 • a falta de continuidade e dispoñibilidade dos Contidos e Servizos;
 • a presenza de erros no devandito Contido ou a falta de corrección dos defectos que puidesen existir;
 • a veracidade, integridade ou actualización dos datos facilitados polos Usuarios;
 • a interrupción do funcionamento do Sitio web ou fallos informáticos, avarías telefónicas, desconexións, atrasos ou bloqueos causados por deficiencias ou sobrecargas nas liñas telefónicas, centros de datos, no sistema da internet ou noutros sistemas electrónicos, producidos no curso do seu funcionamento;
 • a presenza de virus ou outros compoñentes daniños;
 • calquera dano causado por terceiros que infrinxan ou vulneren os sistemas de seguridade de ENERGANOVA.

ENERGANOVA poderá suspender temporalmente e sen aviso previo/previo aviso, a accesibilidade ao Sitio web con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Con todo, sempre que as circunstancias permítano, ENERGANOVA comunicará ao Usuario, con antelación suficiente, a data prevista para a suspensión dos Servizos.

ENERGANOVA non se responsabiliza do uso que os Usuarios poidan facer dos Contidos incluídos no Sitio web.

6. Duración e modificación

No caso de que en https:// energanova.es/ dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios do presente Aviso Legal estará vixente con carácter indefinido, podendo ENERGANOVA efectuar cambios sobre as condicións especificadas no mesmo, e que entrarán en vigor desde o momento da súa publicación.

ENERGANOVA poderá suprimir, engadir ou cambiar tanto os Contidos como os servizos que presta, así como tamén a forma na que os mesmos aparezan localizados ou presentados. Enténdense como vixentes, as condicións que estean publicadas no momento no que o Usuario acceda ao Sitio web de ENERGANOVA.

O acceso e/ou o uso do Sitio web entenderase como unha aceptación por parte do Usuario do presente Aviso Legal e as súas condicións e, no seu caso, os cambios efectuados nas mesmas.

7. Hipervínculos

ENERGANOVA non asume ningunha responsabilidade sobre as ligazóns a outras aplicacións ou sitios web que se atopen no Sitio web de ENERGANOVA, podendo dirixir ao Usuario a outras aplicacións ou sitios web sobre os que ENERGANOVA non ten ningún tipo de control.

Neste sentido, ENERGANOVA non se fai responsable da información contida nestas ligazóns de terceiros nin de calquera efectos que puidesen derivarse da devandita información.

Por tanto, a inclusión de vínculos con outros sitios web ou aplicacións non implica a aprobación dos seus contidos por parte de ENERGANOVA nin a existencia de ningún tipo de asociación entre ENERGANOVA e os seus titulares.

En consecuencia, o Usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao Contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.

8. Salvagarda e interpretación

Este Aviso Legal constitúe un acordo entre cada un dos Usuarios e ENERGANOVA.

Se a autoridade competente declara que unha disposición é ilegal, inválida ou inaplicable, dita declaración con respecto a unha ou varias cláusulas entenderase sen prexuízo da validez das demais cláusulas.

O feito de que ENERGANOVA non esixa o cumprimento estrito de ningunha das disposicións do presente Aviso Legal non constitúe nin pode interpretarse de ningún xeito como unha renuncia do seu parte para esixir o cumprimento estrito no futuro.

9. Información Xeral

ENERGANOVA perseguirá o incumprimento do presente Aviso Legal, así como calquera utilización indebida do seu portal, exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito

10. Notificacións

ENERGANOVA poderá realizar as oportunas comunicacións a través da dirección de correo electrónico facilitada polos Usuarios nos formularios de rexistro ou a través de calquera outro medio facilitado nos datos de contacto do Usuario.