Autoconsumo fotovoltaico: olvídate da Factura da Luz

Que é o autoconsumo fotovoltaico?

O autoconsumo fotovoltaico consiste en producir e consumir a túa propia enerxía eléctrica mediante o uso de paneis solares.

Autoconsumo fotovoltaico

Esta solución é cada día máis popular entre os propietarios de vivendas unifamiliares, edificios ou mesmo empresas que deciden cubrir, polo menos en parte, a demanda de electricidade da súa instalación con enerxía fotovoltaica.
Ademais do importante aforro na factura da luz, empregar a enerxía fotovoltaica contribúe ao coidado do medio ambiente, xa que se trata dunha enerxía 100% renovable

Tipos de autoconsumo fotovoltaico

 • INSTALACIÓN CONECTADA Á REDE
 • INSTALACIÓN ILLADA DA REDE

Como funciona un sistema de autoconsumo fotovoltaico?

Compoñentes dun sistema de autoconsumo fotovoltaico

Instalación conectada á rede

Os paneis son os encargados de captar a enerxía do sol e transformala en enerxía eléctrica

É preciso fixar os paneis á vivenda. Dependendo de se a súa colocación é no terreo ou no tellado, existen diferentes tipos de fixación.

O inversor fotovoltaico transforma esa enerxía eléctrica de corrente continua a corrente alterna (220/230W). Así, a enerxía estará dispoñible para o seu uso na rede eléctrica da nosa vivenda.

Opcionalmente é posible incorporar baterías á instalación. As baterías serven para almacenar a enerxía eléctrica producida polos paneis e utilizala posteriormente cando sexa preciso.

Trátase dun dispositivo que rexistra tanto a enerxía que entra á vivenda coma a que se inxecta á propia rede. Trátase dun compoñente imprescindible nunha instalación de autoconsumo con excedentes.

Ten que haber proteccións de corrente continua ou alterna.

Instalación illada da rede

Os paneis son os encargados de captar a enerxía do sol e transformala en enerxía eléctrica

É preciso fixar os paneis á vivenda. Dependendo de se a súa colocación é no terreo ou no tellado, existen diferentes tipos de fixación.

O inversor fotovoltaico transforma esa enerxía eléctrica de corrente continua a corrente alterna (220/230W). Así, a enerxía estará dispoñible para o seu uso na rede eléctrica da nosa vivenda.

Opcionalmente é posible incorporar baterías á instalación. As baterías serven para almacenar a enerxía eléctrica producida polos paneis e utilizala posteriormente cando sexa preciso.

É o dispositivo encargado da xestión das baterías, cargándoas cando hai excedentes de produción e descargándoas cando a produción fotovoltaica instantánea non é suficiente.

Ten que haber proteccións de corrente continua ou alterna.

Cando os paneis non xeran a suficiente enerxía e as baterías atópanse descargadas, é o grupo electróxeno o encargado de aportar a enerxía precisa.

Vantaxes do autoconsumo fotovoltaico

Sen peaxes, sen impostos e sen custos adicionais. Só produces e consomes a túa propia enerxía. A túa factura reducirase dende o primeiro minuto de funcionamento.

O mantemento das placas solares é mínimo. Unha revisión e limpeza anual dos paneis é suficiente para garantir un bo funcionamento.

O desenvolvemento tecnolóxico permite crear placas fotovoltaicas con máis de 30 anos de duración.

O abaratamento dos custos unido a unha maior eficiencia permite un gran aforro mes a mes. Isto garante unha rápida recuperación do investimento.

Ampliar o uso do tellado da túa casa para instalar paneis solares fará que se incremente o seu valor.

Producir a túa propia electricidade reducirá a túa dependencia das comercializadoras eléctricas. Terás unha maior autosuficiencia enerxética.

Unha instalación fotovoltaica consegue aproveitas a enerxía útil do sol para convertela en enerxía eléctrica. Faino cada día e de xeito gratuíto.

Existen distintas axudas e bonificacións para a fotovoltaica. Dende subvencións para a súa instalación, deducións fiscais ou bonificacións do IBI.

Podemos axudarche se te atopas en calquera destas situacións

Vivenda nova?

Estás a construír ou tes pensado construír a túa vivenda. Gustaríache gozar dunha temperatura agradable tanto no verán coma no inverno, sen estar pendente da factura. Buscas a mellor solución para hoxe e sempre.

Mellora enerxética?

Queres renovar o teu vello sistema de calefacción. Buscas reducir o gasto enerxético sen renunciar ao confort. Estás disposto a investir nun sistema máis moderno, sempre que dito investimento sexa amortizado co aforro xerado.

Es un arquitecto?

Podemos axudarche co teu proxecto sen custo algún para ti. Buscaremos a mellor solución para o teu cliente. Cando a teñamos, o noso departamento de enxeñaría facilitarache o cálculo, deseño e xustificación do proxecto.

Canto custa o autoconsumo fotovoltaico?

Instalar paneis solares na túa vivenda é cada día máis rendible. Cunha instalación de autoconsumo fotovoltaico podes chegar a aforrar ata un 80% na factura eléctrica.

Pero para empezar a aforrar debes facer un investimento inicial. Por iso, é posible que te preguntes canto custa unha instalación de autoconsumo fotovoltaico para a túa casa.

O prezo de instalar placas solares está condicionado por varios factores. O máis determinante é o tamaño da instalación ou potencia pico. Aínda que tamén inflúen factores como o tipo de paneis solares, a calidade dos compoñentes ou o tipo de instalación.

Guía de prezos do autoconsumo fotovoltaico

Para axudarche a ter máis claridade achega do prezo dun sistema de autoconsumo fotovoltaico para unha vivenda unifamiliar creamos esta sinxela guía.

O prezo dunha instalación fotovoltaica nunha vivenda unifamiliar está condicionado principalmente polos paneis fotovoltaicos. Estes, xunto co inversor fotovoltaico, supoñen o 75% do custo total dunha instalación, sempre que esta non incorpore baterías.

O prezo dos paneis fotovoltaicos determínase fundamentalmente pola cantidade de enerxía que é capaz de xerar, é dicir, a potencia pico. Ademais, inflúe no prezo tamén o tipo de tecnoloxía utilizada e a calidade de fabricación.

En función do consumo de electricidade que teñamos na nosa vivenda, a localización na que se atopa e o nivel de autosuficiencia que busquemos, necesitaremos máis ou menos paneis fotovoltaicos na nosa instalación.

O prezo dos paneis fotovoltaicos sitúase ao redor dos 250-300€ (paneis de aproximadamente 450-500 W) por módulo instalado incluíndo a parte proporcional de fixación.

O inversor solar é un elemento indispensable nunha instalación de autoconsumo fotovoltaico. Encárgase de transformar a corrente continua en corrente alterna para poder utilizala na vivenda.

O prezo dun inversor fotovoltaico para vivenda unifamiliar adoita estar entre os 1200-1800€.

Fundamentalmente as baterías serven para acumular a enerxía xerada polos paneis solares que non é consumida no momento de produción.

As baterías solares son imprescindibles nas instalacións illadas e opcionais en instalacións conectadas a rede para aproveitar a enerxía xerada e non vertela á rede.

O prezo das baterías de litio sitúase ao redor dos 700€ por KWh de acumulación. Para unha vivenda unifamiliar conectada a rede adóitanse instalar entre 5-10 KWh, por tanto o prezo total estaría ao redor de 3500-6000€ en función da capacidade elixida.

A parte dos paneis, inversor e baterías é necesario instalar diferentes compoñentes para o control, monitoraxe, conexionado e protección da instalación. Os prezos destes compoñentes necesarios para unha vivenda unifamiliar sitúanse ao redor dos 600/1000€.

Normalmente os traballos de instalación para unha vivenda unifamiliar de tamaño medio requiren de 2 profesionais durante uns 3-4 días.

Isto suporía un custo aproximado de entre 1.500 € e 1800 €.

PREZO TOTAL (chave en man) dunha instalación fotovoltaica en vivenda unifamiliar.

Potencia: 2.000 W

 • Sen baterías: 4.200€
 • Con baterías: 7.700€

Potencia: 3.000 W

 • Sen baterías: 4.800€
 • Con baterías: 8.300€

Potencia: 5.000W

 • Sen baterías: 6.500€
 • Con baterías: 10.000€

Potencia: 8.000W

 • Sen baterías: 8.800€
 • Con baterías: 12.300€

Coñece as subvencións que actualmente están en vigor no noso país para a instalación de autoconsumo fotovoltaico e almacenamento:

 • Axudas para o autoconsumo, almacenamento e sistemas térmicos con enerxías renovables ( RD 477/2021)

Estas axudas aprobadas polo gobierno en xuño do 2021 contemplan distintos programas subvencionables relacionados co autoconsumo fotovoltaico:

Programa de incentivos 1: Realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, no sector servizos, con ou sen almacenamento.

Programa de incentivos 2: Realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, noutros sectores produtivos da economía, con ou sen almacenamento.

– Programa de incentivos 3: Incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector servizos e outros sectores produtivos.

– Programa de incentivos 4: Realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector, con ou sen almacenamento.

– Programa de incentivos 5: Incorporación de almacenamento en instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable, xa existentes no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector.

A contía destas axudas será a suma da Axuda Base e a Axuda Adicional que puidese corresponder en cada caso.

Para os programas de incentivos 1, 2 e 3, as axudas calcularanse como unha porcentaxe sobre o total de custos subvencionables.

Para os programas de incentivos 4 e 5, as axudas outorgaranse como importes fixos unitarios ou «módulos» que cubrirán parcialmente os custos subvencionables.

Os valores de custos subvencionables unitarios máximos e intensidades de axuda ou módulos aplicar en cada un dos programas son os seguintes:

Programas de incentivos 1 e 2

 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 460 – 1.188 €/kWp (15 – 45 % axuda sobre custo subvencionable)
 • Incorporación almacenamento autoconsumo: 200 – 700 €/kWh (45 – 65 % axuda sobre custo subvencionable)

Programas de incentivos 3

 • Incorporación almacenamento autoconsumo en instalacións existentes: 200 – 700 €/kWh (45 – 65 % axuda sobre custo subvencionable)

Programas de incentivos 4

Sector residencial

 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 300 – 600 €/kWp
 • Instalación eólica autoconsumo: 650 – 2.900 €/ kW
 • Incorporación almacenamento autoconsumo: 140 – 490 €/kWh

Administracións públicas e terceiro sector

 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo: 500 – 1.000 €/kWp
 • Instalación eólica autoconsumo: 1.150 – 4.100 €/kW
 • Incorporación almacenamento autoconsumo: 140 – 490 €/kWh

Programas de incentivos 5

 • Incorporación almacenamento autoconsumo en instalacións existentes: 140 – 490 €/kWh

 

As axudas adicionais varían segundo o tipo de programa:

 • Todas as instalacións tipo dos programas de incentivos 1 e 2, poderán aumentar a súa porcentaxe de axuda aplicable sobre o custo subvencionable en 5 puntos porcentuais cando se sitúen en municipios de ata 5.000 habitantes, ou municipios non urbanos de ata 20.000 habitantes cuxos núcleos teñan unha poboación menor ou igual a 5.000 habitantes.
 • Para os programas de incentivos 1, 2 e 3, en ningún caso poderán superarse os límites de intensidade de axuda establecidos no artigo 41 do Regulamento (UE) n.º 651/2014 da Comisión, do 17 de xuño de 2014.
 • Para as actuacións dos programas de incentivos 4 e 5 establécense as axudas adicionais incluídas na seguinte táboa cando as instalacións sitúense en municipios de ata 5.000 habitantes, ou municipios non urbanos de ata 20.000 habitantes cuxos urbanos teñan unha poboación menor ou igual a 5.000 habitantes (axuda adicional por reto demográfico)

 

 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo (1.000 kWp < P ≤ 5.000 kWp). 30€kW
 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo (100 kWp < P ≤ 1.000 kWp). 35€/kW
 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo (10 kWp < P ≤ 100 kWp).40€/kW
 • Instalación Fotovoltaica autoconsumo (P ≤ 10 kWp). 55€/kW
 • Incorporación de almacenamento ao proxecto de instalación de enerxía renovable para autoconsumo no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector. 15€/kW

 

Estas axudas estarán vixentes ata o 31 de decembro de 2023, pero como vén sucedendo nas últimas convocatorias, as subvencións son de concorrencia non competitiva, é dicir, tramitaranse por orde de entrada no rexistro e ata o esgotamento do crédito, por tanto, é importante presentar a subvención canto antes.

As datas de inicio para presentar as solicitudes varían dependendo das comunidades autónomas.

Estas son as comunidades autónomas que xa publicaron as súas datas:

 • Rexión de Murcia: 3 de novembro 2021
 • Comunidade de Andalucía: 2 de decembro 2021.
 • Comunidade de Castela e León: 17 xaneiro 2021
 • Comunidade Generalitat Valenciana: 29 de outubro do 2021.
 • País Vasco: 11 de novembro 2021.
 • Comunidade de Galicia
  • 21 de outubro 2021 (para os programas de incentivos 1,2 y 3).
  • 13 de devembro 2021 (para os programas de incentivos4 y 5)
 • Baleares: 20 de setembro 2021.
 • Comunidade de Madrid: 16 de novembro 2021.
 • Comunidade de Canarias: 29 de outubro 2021.
 • Aragón: 13 de decembro 2021.

Ademais destas subvencións coas que verás reducido considerablemente o teu investimento inicial, debes saber que existen importantes deducións fiscais e bonificacións do IBI ( ata un 50% dependendo do concello no que nos atopemos).

Desde Energanova informarémosche de todas estas axudas e se o desexas tramitarémolas porti de xeito gratuíto.

Queres calcular ti mesmo o prezo dun sistema de autoconsumo fotovoltaico para a túa vivenda?

Desenvolvemos a primeira calculadora que che permite estimar o investimento e o aforro do teu proxecto.

A mellor enerxía é a que transmiten os nosos clientes

 • Todos
 • Aforro
 • Fiabilidade
 • Profesionalidade
 • Velocidade
V

Dende fai uns meses contamos na casa cun sistema de aerotermia e fotovoltaica instalado pola empresa Energanova. Sobre os aforros, ata o momento baixounos a factura da luz nun 70% e xa non temos que encargar máis gasóleo!! Se alguén se anima a instalar renovables, recoméndolle que busque unha empresa profesional. Nós estamos moi contentos coa nosa escolla

Victoria Pérez
08 Xaneiro 2021
A

Traballei con Energanova na rehabilitación dunha vivenda e estou moi contenta coa miña escolla. É unha empresa achegada e profesional. Contan cun gran equipo que explica detalladamente tanto ó arquitecto, arquitecto técnico e construtor como á propiedade as prestacións de todo antes, durante e despois da obra. Moi aconsellable!

Alba Balmaseda
23 Abril 2021
B

Vou contar a miña experiencia con esta empresa de enerxías renovables. Antes que nada, teño que dicir que sempre me teño considerado una persoa “difícil” como cliente, que esixe seriedade e profesionalidade en todos os servizos que contrata e en especial para a miña vivenda. Pois ben, teño que dicir que nesta ocasión a miña satisfacción é máxima e quero dar os meus parabéns a través deste comentario a todo o equipo de Energanova pola súa profesionalidade. Non é fácil atopar hoxe en día empresas que fagan as cousas ben, e teño que dicirvos que esta empresa fainas moi ben.

Begoña Romero
15 Febreiro 2021
L

Colaboramos dende fai tempo coa empresa Energanova, para todos os nosos proxectos, tanto de xeotermia coma de aerotermia con fotovoltaica. En cada traballo que executan, amosan experiencia, profesionalidade e seriedade, dende a redacción inicial do proxecto ata a instalación final. Teñen un grande equipo técnico e comercial que asesora en cada unha das fases cara a mellor solución enerxética, trasladando sempre o seu amplo coñecemento. Traballan coas mellores marcas e coidan moito do deseño e da estética. Seguiremos colaborando con eles e por suposto recomendándoos a cada persoa ou empresa que necesite levar a cabo calquera instalación de enerxías renovables.

La I Desing
07 Outubro 2021
M

Só temos boas palabras en referencia á solución aportada por Energanova. No noso caso, aerotermia e paneis solares. Por fin, a nosa casa está quente en inverno e fresca no verán, cun custo mensual moi por debaixo do que ata onte viñamos pagando. Recomendo encarecidamente a Energanova para unha solución adecuada ás vosas necesidades.

Manuel Vera
06 Maio 2020
J

Pincheiro AT, o noso complexo de apartamentos en A Pobra do Caramiñal, apostaba polas enerxías renovables, especialmente xeotermia e fotovoltaica. Podemos certificar que Energanova cumpriu enormemente todas as nosas expectativas. Constatar, e isto é difícil, a honestidade desta empresa, xa que o presupostado corresponde exactamente co que nos facturaron. Só cabe dicir por parte de Pincheiro AT que nos sentimos en boas mans tanto polo realizado en obra coma polo seguimento puntual que teñen feito ata o de agora e que seguen a facer.

José Barroso Castro
02 Outubro 2021
P

Moi satisfeito con esta empresa. Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dunha maneira moi profesional, son moi bos tecnicamente e nótase que teñen moita experiencia. Esteticamente coidaron ata do último detalle para que a instalación quedase integrada na vivenda e os cables o máis disimulados posible. Tiven outras propostas ao principio máis económicas, pero ao final ata me conseguiron unha subvención que cubriu unha boa parte do presuposto. En resumen, ENERGANOVA 100% aconsellable

Pablo Rubal
16 Outubro 2020
M

A xeotermia instalada máis placas fotovoltaicas, todo un acerto. O confort e consumo enerxético que nos garantiron cumpriuse, e malia a nosa desconfianza inicial cara este tipo de enerxías renovables, agora só podemos dicir que as recomendamos 100%.

Marco Vaq
16 Marzo 2021
C

Grande empresa e rapidez na instalación, renovamos a nosa antiga máquina de xeotermia por unha das mellores no mercado. O aforro é impresionante e a factura da luz caeu radicalmente, pero para min o mellor é a atención posvenda, aténdente en calquera momento as dúbidas tanto telefónicas como presenciais. Un 10 para vós.

Carlos Vallejo
03 Febreiro 2021
S

Excelente empresa. Contactamos con eles e rapidamente se desprazan á túa vivenda para ver cal é a instalación idónea para a mesma, resolvendo calquera tipo de dúbida que poidas ter. Mellores prezos que se a comparas con outras empresas de enerxías renovables. Instalación rápida e ben executada. No meu caso pedín a subvención ao Inega, e como son unha empresa instaladora autorizada, eles encárganse de todo e son os primeiros en conseguila para que non quedes sen ela. Se tivera que facer calquera instalación contactaría con eles sen dúbida.

Sandra
07 Maio 2021
C

Rápida resposta e excelentes profesionais, recomendados sen dúbida

Cova Charlin Villanueva
01 Outubro 2021
K

Excelente experiencia con Energanova. Cumpriron cos prazos, todo o persoal foi moi profesional, o traballo for limpo e moi rápido tanto para a xeotermia como para as placas fotovoltaicas. Nós solicitamos as axudas da Xunta e eles encargáronse de xestionalo por completo. Encantados de telos escollido, tanto polo trato como polo resultado da instalación.

Karla Álvarez
06 Outubro 2021
J

Grandes profesionais, puntuais, minuciosos co traballo e moi serios. Volverei contratalos para outro proxecto. Grazas.

Jesús González
20 Agosto 2021
Y

Bos profesionais e moi áxiles. Instalei unha fotovoltaica con eles e estou encantado.

Yago Lorenzo
19 Maio 2020
G

Excelente: gran profesionalidade, tanto no traballo administrativo para conseguir permisos e subvencións, como no técnico para instalar os equipos. Sempre pendentes ademais do funcionamento correcto da instalación, e de calquera incidencia.

Gabriel Gijarro
19 Febreiro 2021
F

Energanova é unha empresa seria, que en todo momento nos explicou e axudou en todo o relacionado coa instalación fotovoltaica. E a instalación quedou perfecta, buscaron solucións específicas para un espazo moi reducido. 100% aconsellables.

Fernando Mejuto García
01 Xuño 2021
P

Moi profesionais!

Proyectopía La vivienda modular a tu medida
25 Xullo 2021
P

Logo de querer investir en fotovoltaica, púxeme a buscar en internet empresas que puidesen darme presupostos, ata que atopei Energanova. Dende o principio, Javier atendeume coma un cliente desexa ser atendido, con paciencia e respecto, pois non todo o mundo sabe o que é un panel solar, un inversor, etc. Energanova paga a pena, son de confianza. Grazas.

Poery
13 Agosto 2020
J

Excelente trato, grande profesionalidade e un equipo dedicado a buscar as mellores solucións, tanto técnicas coma económicas para o cliente.

José Luis Santamaría
05 Outubro 2021
E

Quedamos encantados coa instalación. Queríamos uns emisores térmicos para a casa no pobo e todo saíu perfecto, funcionan moi ben. A instalación foi moi sinxela e rápida. Cumprindo á perfección co que nos ofertaron. Moi profesionais e atentos. Volveremos traballar con eles.

Esther Aguín Martínez
05 Agosto 2021
M

Excelente calidade prezo. A instalación que nos puxeron saíu máis que rendible, economicamente e en confort na casa!

Marcos
21 Maio 2020
A

Realicei con Energanova unha instalación xeotérmica con fotovoltaica e estamos moi satisfeitos tanto coa execución coma cós consumos. Sobre todo, agora que a electricidade está polas nubes e nós pagamos 20€ ao mes. Empresa aconsellable 100% en tódolos aspectos.

Alejandra González
11 Setembro 2021
R

A empresa funciona ben, ofrecen distintas alternativas despois de estudar a túa problemática, respondendo e aclarando todas as dúbidas que poidas ter. Resposta rápida e eficiente, bos profesionais e una adecuada documentación e información sobre o funcionamento da instalación. Ocúpanse de toda a tramitación administrativa incluídas as subvencións. Moi satisfeitos!

Román Lago
17 Xullo 2020
A

Gran servizo posvenda e moi rápido!!

Alberto López
06 Marzo 2021
T

Excelente servizo. O asesoramento que ofrecen é de 10 cunha execución moi profesional. Completamente recomendables.

Tony Doval
23 Xuño 2021
C

Puxémonos en contacto con Energanova porque queríamos cambiar a nosa vella caldeira de gas por un sistema máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Nótase que son especialistas neste tipo de traballos, xa que demostraron ser moi profesionais en todo momento.

Carlos Martín
19 Setembro 2020
S

Boa experiencia, bo traballo, cumprindo cos prazos e todo funcionando á corrección. Moi contentos e aínda máis agora coa suba da luz! Tamén nos facilitaron o monótono proceso das axudas á Xunta. Animo á xente a escoller esta empresa! Boaa elección

Silvia Jenuario
27 Outubro 2021
M

Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dun xeito moi profesional, axudándome tamén na xestión da subvención. Atención personalizada e seguimento despois da instalación para obter o máximo aproveitamento da mesma. Creo que é a forma de pasármonos ás enerxías renovables, superando o estrés e as inseguridades que poidamos ter. ENERGANOVA 100% recomendable!!!!

María Soliña Opera
05 Agosto 2020
C

Podo dicir que se trata dunha empresa na que en todo momento tanto o asesoramento técnico, coma o trato profesional foi acorde ás miñas necesidades. Simplemente dicir que se estades pensando en instalar unha calefacción/clima non dubidedes en tomalos como opción, porque sen dúbida trátase dunha empresa solvente e seria, o cal nos tempos que corren moitas veces é complicado de atopar. Grazas Energanova!

César González
18 Xullo 2020
D

Fixen a climatización da miña vivenda con bomba de calor xeotérmica (iDM), chan radiante e paneis fotovoltaicos con Energanova. Estamos moi contentos co resultado. Como empresa son moi serios e profesionais, souberon aconsellarme en todo momento. Con esta instalación a vivenda é moi confortable e o consumo é moi reducido. É unha empresa 100% aconsellable.

Da Pereira
15 Setembro 2020
J

Por fin, unha empresa que da o que me ofrecera, é difícil…, pero se ao final atopas unha empresa así, con grandes profesionais, o resultado é moi satisfactorio.

José Antonio Sánchez González
15 Maio 2020
A

Realicei con Energanova unha instalación xeotérmica con fotovoltaica e estamos moi satisfeitos tanto coa execución coma cós consumos. Sobre todo, agora que a electricidade está polas nubes e nós pagamos 20€ ao mes. Empresa aconsellable 100% en tódolos aspectos.

Alejandra González
11 Setembro 2021
C

Grande empresa e rapidez na instalación, renovamos a nosa antiga máquina de xeotermia por unha das mellores no mercado. O aforro é impresionante e a factura da luz caeu radicalmente, pero para min o mellor é a atención posvenda, aténdente en calquera momento as dúbidas tanto telefónicas como presenciais. Un 10 para vós.

Carlos Vallejo
03 Febreiro 2021
M

Só temos boas palabras en referencia á solución aportada por Energanova. No noso caso, aerotermia e paneis solares. Por fin, a nosa casa está quente en inverno e fresca no verán, cun custo mensual moi por debaixo do que ata onte viñamos pagando. Recomendo encarecidamente a Energanova para unha solución adecuada ás vosas necesidades.

Manuel Vera
06 Maio 2020
V

Dende fai uns meses contamos na casa cun sistema de aerotermia e fotovoltaica instalado pola empresa Energanova. Sobre os aforros, ata o momento baixounos a factura da luz nun 70% e xa non temos que encargar máis gasóleo!! Se alguén se anima a instalar renovables, recoméndolle que busque unha empresa profesional. Nós estamos moi contentos coa nosa escolla

Victoria Pérez
08 Xaneiro 2021
M

Excelente calidade prezo. A instalación que nos puxeron saíu máis que rendible, economicamente e en confort na casa!

Marcos
21 Maio 2020
F

Energanova é unha empresa seria, que en todo momento nos explicou e axudou en todo o relacionado coa instalación fotovoltaica. E a instalación quedou perfecta, buscaron solucións específicas para un espazo moi reducido. 100% aconsellables.

Fernando Mejuto García
01 Xuño 2021
A

Traballei con Energanova na rehabilitación dunha vivenda e estou moi contenta coa miña escolla. É unha empresa achegada e profesional. Contan cun gran equipo que explica detalladamente tanto ó arquitecto, arquitecto técnico e construtor como á propiedade as prestacións de todo antes, durante e despois da obra. Moi aconsellable!

Alba Balmaseda
23 Abril 2021
J

Excelente trato, grande profesionalidade e un equipo dedicado a buscar as mellores solucións, tanto técnicas coma económicas para o cliente.

José Luis Santamaría
05 Outubro 2021
M

A xeotermia instalada máis placas fotovoltaicas, todo un acerto. O confort e consumo enerxético que nos garantiron cumpriuse, e malia a nosa desconfianza inicial cara este tipo de enerxías renovables, agora só podemos dicir que as recomendamos 100%.

Marco Vaq
16 Marzo 2021
P

Logo de querer investir en fotovoltaica, púxeme a buscar en internet empresas que puidesen darme presupostos, ata que atopei Energanova. Dende o principio, Javier atendeume coma un cliente desexa ser atendido, con paciencia e respecto, pois non todo o mundo sabe o que é un panel solar, un inversor, etc. Energanova paga a pena, son de confianza. Grazas.

Poery
13 Agosto 2020
C

Podo dicir que se trata dunha empresa na que en todo momento tanto o asesoramento técnico, coma o trato profesional foi acorde ás miñas necesidades. Simplemente dicir que se estades pensando en instalar unha calefacción/clima non dubidedes en tomalos como opción, porque sen dúbida trátase dunha empresa solvente e seria, o cal nos tempos que corren moitas veces é complicado de atopar. Grazas Energanova!

César González
18 Xullo 2020
K

Excelente experiencia con Energanova. Cumpriron cos prazos, todo o persoal foi moi profesional, o traballo for limpo e moi rápido tanto para a xeotermia como para as placas fotovoltaicas. Nós solicitamos as axudas da Xunta e eles encargáronse de xestionalo por completo. Encantados de telos escollido, tanto polo trato como polo resultado da instalación.

Karla Álvarez
06 Outubro 2021
P

Moi satisfeito con esta empresa. Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dunha maneira moi profesional, son moi bos tecnicamente e nótase que teñen moita experiencia. Esteticamente coidaron ata do último detalle para que a instalación quedase integrada na vivenda e os cables o máis disimulados posible. Tiven outras propostas ao principio máis económicas, pero ao final ata me conseguiron unha subvención que cubriu unha boa parte do presuposto. En resumen, ENERGANOVA 100% aconsellable

Pablo Rubal
16 Outubro 2020
J

Pincheiro AT, o noso complexo de apartamentos en A Pobra do Caramiñal, apostaba polas enerxías renovables, especialmente xeotermia e fotovoltaica. Podemos certificar que Energanova cumpriu enormemente todas as nosas expectativas. Constatar, e isto é difícil, a honestidade desta empresa, xa que o presupostado corresponde exactamente co que nos facturaron. Só cabe dicir por parte de Pincheiro AT que nos sentimos en boas mans tanto polo realizado en obra coma polo seguimento puntual que teñen feito ata o de agora e que seguen a facer.

José Barroso Castro
02 Outubro 2021
D

Fixen a climatización da miña vivenda con bomba de calor xeotérmica (iDM), chan radiante e paneis fotovoltaicos con Energanova. Estamos moi contentos co resultado. Como empresa son moi serios e profesionais, souberon aconsellarme en todo momento. Con esta instalación a vivenda é moi confortable e o consumo é moi reducido. É unha empresa 100% aconsellable.

Da Pereira
15 Setembro 2020
L

Colaboramos dende fai tempo coa empresa Energanova, para todos os nosos proxectos, tanto de xeotermia coma de aerotermia con fotovoltaica. En cada traballo que executan, amosan experiencia, profesionalidade e seriedade, dende a redacción inicial do proxecto ata a instalación final. Teñen un grande equipo técnico e comercial que asesora en cada unha das fases cara a mellor solución enerxética, trasladando sempre o seu amplo coñecemento. Traballan coas mellores marcas e coidan moito do deseño e da estética. Seguiremos colaborando con eles e por suposto recomendándoos a cada persoa ou empresa que necesite levar a cabo calquera instalación de enerxías renovables.

La I Desing
07 Outubro 2021
C

Puxémonos en contacto con Energanova porque queríamos cambiar a nosa vella caldeira de gas por un sistema máis eficiente e respectuoso co medio ambiente. Nótase que son especialistas neste tipo de traballos, xa que demostraron ser moi profesionais en todo momento.

Carlos Martín
19 Setembro 2020
J

Por fin, unha empresa que da o que me ofrecera, é difícil…, pero se ao final atopas unha empresa así, con grandes profesionais, o resultado é moi satisfactorio.

José Antonio Sánchez González
15 Maio 2020
S

Boa experiencia, bo traballo, cumprindo cos prazos e todo funcionando á corrección. Moi contentos e aínda máis agora coa suba da luz! Tamén nos facilitaron o monótono proceso das axudas á Xunta. Animo á xente a escoller esta empresa! Boaa elección

Silvia Jenuario
27 Outubro 2021
B

Vou contar a miña experiencia con esta empresa de enerxías renovables. Antes que nada, teño que dicir que sempre me teño considerado una persoa “difícil” como cliente, que esixe seriedade e profesionalidade en todos os servizos que contrata e en especial para a miña vivenda. Pois ben, teño que dicir que nesta ocasión a miña satisfacción é máxima e quero dar os meus parabéns a través deste comentario a todo o equipo de Energanova pola súa profesionalidade. Non é fácil atopar hoxe en día empresas que fagan as cousas ben, e teño que dicirvos que esta empresa fainas moi ben.

Begoña Romero
15 Febreiro 2021
T

Excelente servizo. O asesoramento que ofrecen é de 10 cunha execución moi profesional. Completamente recomendables.

Tony Doval
23 Xuño 2021
E

Quedamos encantados coa instalación. Queríamos uns emisores térmicos para a casa no pobo e todo saíu perfecto, funcionan moi ben. A instalación foi moi sinxela e rápida. Cumprindo á perfección co que nos ofertaron. Moi profesionais e atentos. Volveremos traballar con eles.

Esther Aguín Martínez
05 Agosto 2021
P

Moi profesionais!

Proyectopía La vivienda modular a tu medida
25 Xullo 2021
M

Asesoráronme e informáronme durante todo o proxecto dun xeito moi profesional, axudándome tamén na xestión da subvención. Atención personalizada e seguimento despois da instalación para obter o máximo aproveitamento da mesma. Creo que é a forma de pasármonos ás enerxías renovables, superando o estrés e as inseguridades que poidamos ter. ENERGANOVA 100% recomendable!!!!

María Soliña Opera
05 Agosto 2020
G

Excelente: gran profesionalidade, tanto no traballo administrativo para conseguir permisos e subvencións, como no técnico para instalar os equipos. Sempre pendentes ademais do funcionamento correcto da instalación, e de calquera incidencia.

Gabriel Gijarro
19 Febreiro 2021
J

Grandes profesionais, puntuais, minuciosos co traballo e moi serios. Volverei contratalos para outro proxecto. Grazas.

Jesús González
20 Agosto 2021
Y

Bos profesionais e moi áxiles. Instalei unha fotovoltaica con eles e estou encantado.

Yago Lorenzo
19 Maio 2020
R

A empresa funciona ben, ofrecen distintas alternativas despois de estudar a túa problemática, respondendo e aclarando todas as dúbidas que poidas ter. Resposta rápida e eficiente, bos profesionais e una adecuada documentación e información sobre o funcionamento da instalación. Ocúpanse de toda a tramitación administrativa incluídas as subvencións. Moi satisfeitos!

Román Lago
17 Xullo 2020
C

Rápida resposta e excelentes profesionais, recomendados sen dúbida

Cova Charlin Villanueva
01 Outubro 2021
S

Excelente empresa. Contactamos con eles e rapidamente se desprazan á túa vivenda para ver cal é a instalación idónea para a mesma, resolvendo calquera tipo de dúbida que poidas ter. Mellores prezos que se a comparas con outras empresas de enerxías renovables. Instalación rápida e ben executada. No meu caso pedín a subvención ao Inega, e como son unha empresa instaladora autorizada, eles encárganse de todo e son os primeiros en conseguila para que non quedes sen ela. Se tivera que facer calquera instalación contactaría con eles sen dúbida.

Sandra
07 Maio 2021
A

Gran servizo posvenda e moi rápido!!

Alberto López
06 Marzo 2021

Descobre cando podes aforrar cun sistema de autoconsumo fotovoltaico con bomba de calor

Sen investimento inicial, pagaralo co aforro xerado