Política de privacidade - Energanova - Energías Renovables

Política de privacidade

1. Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

O responsable do tratamento dos seus datos persoais é ENERGANOVA SOLUCIONES, S.L., con CIF B-27761105, (en diante, “ ENERGANOVA”) e, domicilio social en Rua do Gandarón, 99, 226416 Vigo (Pontevedra).

A presente Política de Privacidade regula o acceso e o uso do Sitio web (en diante, o «Sitio web») que ENERGANOVA pon ao dispor dos usuarios da internet (en diante, os «Usuarios») interesados nos contidos (en diante, os «Contidos») e os servizos (en diante, os «Servizos») ofertados por ENERGANOVA no mesmo.

Correo electrónico de contacto: info@energanova.es

2. Recomendacións

Por favor, lea atentamente e siga as seguintes recomendacións:

 • Manteña o seu equipo equipado con software antivirus debidamente actualizado contra software malicioso e aplicacións de spyware que poidan poñer en perigo a súa navegación por Internet e a información aloxada no seu equipo.
 • Lea e revise esta Política de Privacidade e todos os textos legais postos a disposición por ENERGANOVA no Sitio web.

3. Información sobre os datos que ENERGANOVA recompila a través do Sitio web

Para o correcto funcionamento do Sitio web, ENERGANOVA pode ter acceso aos seguintes datos facilitados, no seu caso, por parte do Usuario:

 • Datos de identificación: nome e apelidos do usuario.
 • Datos de contacto: email e número de teléfono.

4. Por que ENERGANOVA está lexitimada para procesar os seus datos?

A base de lexitimación de ENERGANOVA para o tratamento dos datos dos Usuarios a través deste Sitio web é o consentimento dos Usuarios ao tratamento dos seus datos persoais, así como a execución dun contrato no que o interesado é parte ou a aplicación a pedimento de leste de medidas precontractuais.

Neste sentido, ENERGANOVA trata os datos persoais dos Usuarios coa finalidade de permitir a relación comercial solicitada polo usuario e para a remisión de comunicacións comerciais e/ou Newsletters

Aceptando a presente Política de Privacidade e marcando as casas correspondentes, o Usuario presta o seu consentimento ao devandito tratamento.

ENERGANOVA tómase moi en serio a protección da súa privacidade e os seus datos persoais. Por esta razón, os seus datos persoais consérvanse de forma segura e trátanse co máximo coidado, de conformidade coas disposicións do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (o «Regulamento xeral de protección de datos» ou «Regulamento de protección de datos ou RGPD»).

A presente Política de Privacidade regula o acceso e o uso do servizo que ENERGANOVA pon ao dispor do Usuario interesado nos servizos e contidos aloxados no Sitio web.

Polo que respecta a este punto, o Usuario poderá retirar o seu consentimento en calquera momento mandando unha mensaxe á seguinte dirección de correo electrónico: privacy@energanova.es sen que iso afecte á licitude do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

5. Cales son as finalidades do tratamento dos seus datos persoais?

Os seus datos de carácter persoal solicitados por ENERGANOVA poderán ser utilizados para as seguintes finalidades, segundo o consentimento outorgado no formulario de rexistro correspondente:

 • A prestación dos servizos ofrecidos a través do Sitio web.
 • A xestión de consultas expostas polos Usuarios e as contratacións de servizos realizadas polos mesmos a través do Sitio web.
 • Recibir por carta, teléfono, correo electrónico, SMS/MMS, ou por outros medios de comunicación electrónica equivalentes, comunicacións ou información sobre produtos e servizos de ENERGANOVA.

6. Veracidade dos datos facilitados polos Usuarios

O Usuario garante a veracidade dos datos persoais facilitados e comprométese a comunicar a ENERGANOVA calquera modificación dos mesmos. O Usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose ENERGANOVA o dereito para excluír dos servizos a todo Usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en Dereito.

Recoméndase que os Usuarios protexan os seus datos coa máxima dilixencia utilizando as ferramentas de seguridade adecuadas. ENERGANOVA non será responsable de ningún roubo, modificación ilegal ou perda de datos.

Calquera modificación ou actualización dos datos deberá ser comunicada a ENERGANOVA a través dos medios de comunicación previstos na presente Política de Privacidade.

7. Conservación de datos

Se deixa un comentario, o comentario e os seus metadatos consérvanse indefinidamente. A protección da privacidade e dos datos persoais dos Usuarios é moi importante para ENERGANOVA. Por tanto, ENERGANOVA fai todo o posible para evitar que os datos do Usuario sexan utilizados de maneira inadecuada. Só o persoal autorizado ten acceso aos datos do Usuario.

Os datos persoais do Usuario conservaranse mentres permaneza a súa conta de ENERGANOVA activa para os fins do tratamento para os que foron facilitados, sempre que o Usuario non revogase o seu consentimento, solicitando a eliminación da súa conta ou o borrado de determinados datos persoais do Sitio web.

Posteriormente, en caso de ser necesario, ENERGANOVA manterá a información bloqueada durante os prazos legalmente establecidos.

ENERGANOVA comprométese ao cumprimento da súa obrigación de secreto e confidencialidade dos datos de carácter persoal conforme ao disposto na lexislación aplicable.

8. Dereitos dos usuarios

Os usuarios teñen dereito a:

 • Acceder aos seus datos persoais;
 • Solicitar a rectificación de calquera dato inexacto;
 • Solicitar a supresión dos seus datos;
 • Solicitar que se limite o tratamento dos seus datos;
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos;
 • Solicitar a portabilidade dos seus datos.
 • Así mesmo, os Usuarios terán dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos.

O Usuario pode exercer todos estes dereitos na seguinte dirección de correo electrónico: privacy@energanova.es, indicando o motivo da súa petición e achegando unha copia do seu D.N.I.

O Usuario pode tamén enviar a súa petición por correo ordinario á seguinte dirección: Rua do Gandarón, 99, 226416 Vigo (Pontevedra).

A comunicación dirixida a ENERGANOVA deberá conter a seguinte información:

 • Nome e apelidos do Usuario; fotocopia do seu documento nacional de identidade, ou do seu pasaporte ou outro documento válido que o identifique.
 • Petición na que se concreta a solicitude.

Sen prexuízo de calquera outro recurso administrativo ou acción xudicial, o Usuario terá dereito a presentar unha reclamación ante unha Autoridade de Control, en particular no Estado membro no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción, no caso de que considere que o tratamento dos seus datos persoais non é adecuado á normativa, así como no caso de non ver satisfeito o exercicio dos seus dereitos. A autoridade de control ante a que se presentou a reclamación informará ao reclamante sobre o curso e o resultado da reclamación.

9. Seguridade de datos

A protección da privacidade e dos datos persoais dos Usuarios é moi importante para ENERGANOVA. Por iso, ENERGANOVA tomou tódalas medidas ao seu alcance para evitar que os seus datos sexan utilizados de forma indebida, permitindo o acceso aos mesmos unicamente ao persoal autorizado.

ENERGANOVA mantén a seguridade adecuada para a protección dos datos persoais de acordo coa lexislación aplicable e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos facilitados polo Usuario a través do Sitio web, sen prexuízo de informarlle de que as medidas de seguridade na internet non son inexpugnables.

ENERGANOVA comprométese a cumprir co deber de secreto e confidencialidade respecto a os datos de carácter persoal de acordo coa lexislación aplicable.

ENERGANOVA non será responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse do incumprimento desta obrigación por parte do Usuario.

10. Transferencias e/ou cesións a terceiros

Informámoslle que os seus datos persoais non poderán ser cedidos a terceiras empresas relacionadas co sector do márketing e comunicación en liña, segundo o consentimento outorgado no formulario de rexistro correspondente.

11.- Preguntas

Se ten algunha dúbida sobre a nosa Política de Privacidade, póñase en contacto connosco enviando un correo electrónico a: info@energanova.es

Así mesmo, se considera que os seus dereitos non están debidamente salvagardados, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, cuxos datos de contacto son: teléfonos 901 100 099 e 912 663 517; dirección postal C/Jorge Juan 6, 28001 Madrid; oficina electrónica https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ e Solicitude www.agpd.es www.agpd.es

12.- Aceptación e Consentimento

O Usuario declara ser informado das condicións sobre protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento dos mesmos por parte de ENERGANOVA, na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade.